-Wpisowe do naszego Koła wynosi - 2500 zł. kwota ta powinna być wpłacona w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia na członka Koła.

-Uchwała z dnia 01.08.2010r. Myśliwy, który dokona odstrzału jelenia byka, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie członków zarządu koła. Przed preparacją trofeum powinno obejrzeć go, co najmniej dwóch członków Zarządu.

-Uchwała z dnia 10.05.2011r. Zwierzyna brana na użytek własny - koszt za kilogram tuszy dzika wynosi 5zł bez względu na jego wagę,  zwierzyny płowej po cenie w  skupie, zając 10 zł a kaczka 5 zł

-Uchwała z dnia 10.05.2011r. Członkowie koła po 70-tym roku życia  płacą 50% składki ustalonej na rzecz koła.

-Uchwała z dnia 28.04.2012r. Składka na koło płatna do 30.06 danego roku kalendarzowego wynosi 500zł, po upływie wskazanego terminu 550zł

-Uchwała z dnia 22.09.2012r. Wpłaty za tusze  na użytek własny należy dokonać w ciągu miesiąca od daty dokonania odstrzału. W przypadku nieuregulowania następuje wzrost o 10% za kolejny rozpoczęty miesiąc opóźnienia.  Do protokołu za dzika należy obowiązkowo dołączyć pismo z wykonanego  badania od lekarza  weterynarii.

-Uchwała z dnia 10.11.2013r. Każdy zaproszony kolega na polowanie indywidualne obowiązkowo poluje i porusza się z kolegą z naszego koła.

-Uchwała z dnia 25.05.2014r. O informowaniu każdego faktu pozyskaniu zwierzyny na skup czy użytek własny Łowczemu.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Każdy członek koła ma prawo raz w roku zaprosić na jeden miesiąc nieodpłatnie  gościa. W pozostałych przypadkach o wydaniu odstrzału decyduję zarząd koła.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Każdy kolega może zaprosić na polowanie zbiorowe tylko jednego kolegę oprócz polowania wigilijnego. Kolega zapraszający ma obowiązek być z nim na polowaniu.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Zarząd uchwalił , że koledzy którzy strzelają najwięcej zwierzyny płowej (samic) zostaną wynagrodzeni za I, II, III miejsce.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Składka na koło musi być uregulowana do końca lutego  b.r.

- Uchwała z dnia 27.05.2017r. Walne Zgromadzenie uchwaliło korektę dniówek: 1 dniówka to 80 zł na kukurydzę (bez zmian) pozostałe dwie dniówki jeśli myśliwy chce zapłacić a nie odpracować to 150 zł za każdą dniówkę

- Uchwała z dnia 27.05.2017r. Koło pokrywa koszt wpisowego trzech członków koła, z najlepszym wynikiem strzeleckim na zawodach w strzelaniu myśliwskim

 - Uchwała z dnia 27.05.2017r. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że wszelkie opłaty za sezon łowiecki należy regulować do końca lutego

- Uchwała z dnia 28.04.2018r Walne zgromadzenie doprecyzowało uchwałę z dnia 18.04.2015r ,że każdy członek koła może zaprosić w ciągu roku jednego kolegę na miesiąc czasu na polowanie indywidualne

 - Uchwała 11.05.2019r. Do koła przyjmujemy na podstawie statutu PZŁ z dnia 16.02.2019r

 - Uchwała 11.05.2019r. Trofea samców zwierzyny płowej strzelone prawidłowo przechodzą na własność myśliwego. Trofea, które zostały ocenione na punkt czerwony mogą przejść na własność myśliwego za opłatą:

                                    - jeleń byk - 50zł za 1kg

                                    - sarna rogacz - 50zł za 1szt.

 - Uchwała 11.05.2019r. Członkowie którzy uchylają się od prac i obowiązków na rzecz koła podlegają karze:

                                     - wstrzymanie odstrzału na polowanie indywidualne oraz zawieszeniu w polowaniu zbiorowym,

                                      - zawieszenie w członkostwie koła

 - Uchwała 11.05.2019r. Do końca września strzelamy po jednym byku, po tym terminie strzelamy bez ograniczeń, natomiast rogacze do końca lipca po dwie sztuki, od sierpnia bez ograniczeń

 - Uchwała 11.05.2019r. Każdy członek Koła ma obowiązek strzelić co najmniej 2 drapieżniki. Jeśli nie dokona odstrzału ponosi konsekwencje finansowe.

- Uchwała 11.05.2019r. Każdy członek koła ma obowiązek wpisywać w ewidencji nietrafne strzały.

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański