OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA

Łowieckiego „Zlot-Las”

Prezes:

- zwołuje posiedzenia Zarządu

- kieruje pracą Zarządu

- reprezentuje Koło na zewnątrz

- pełni nadzór nad pracami związanymi z domkiem

- przygotowuje zagadnienia do  Walnego Zebrania

- organizuje przestrzelanie broni

- przestrzega prawa łowieckiego oraz uchwał Walnego Zgromadzenia

Łowczy:

- planuje zagospodarowanie obwodu

- sporządza harmonogram prac gospodarczych dla poszczególnych członków koła

- sprawuje nadzór nad stanem technicznym urządzeń łowieckich

- sporządza plany łowieckie

- sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonaniem planów łowieckich

- przestrzega prawa łowieckiego oraz uchwał Walnego Zgromadzenia

Sekretarz:

- prowadzi dokumentację Koła:

a)karty osobowe członków Koła

b) dziennik protokołów z posiedzeń Zarządu

c) gromadzi protokoły z walnych zebrań

d) dziennik uchwał Zarządu i Walnego Zebrania

f) dokumenty związane ze stażem

g) dokumentacja związana z odszkodowaniami

- prowadzi korespondencję

- przestrzega prawa łowieckiego oraz uchwał Walnego Zgromadzenia     

Skarbnik:

- dba o  terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych Koła

- prowadzi dokumentacje finansowo - księgowo

- prowadzi nadzór nad  zobowiązaniami członków  wobec  Koła

- opiekuje się  stroną internetową Koła.

- współpracuje z księgową

- przestrzega prawa łowieckiego oraz uchwał Walnego Zgromadzenia

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański